Puper internetveilingen en taxatiesInternetveilingenTaxaties roerende goederenAdvies aanvragenPuper - Zelf veilenPuper - Over onsVeilingenVeilingenVeilingenVeilingenWhatsapp Puper veilingenFacebook Puper veilingenTwitter Puper veilingen


Beëdigd Registermakelaar - Taxateur Machinerieën & Bedrijfsinventarissen


Voorwaarden Makelaarskantoor Puper B.V.

Veiling- en verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap Makelaarskantoor Puper B.V.


Artikel 1 Definities

Cookie: een bestandje dat door de Website op de computer van (Aspirant)koper wordt geplaatst en gegevens bevat over het bezoek op de Website;
Makelaarskantoor Puper: Makelaarskantoor Puper B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen;
Website: de door Makelaarskantoor Puper B.V. in stand gehouden website www.puper.nl;
Voorwaarden: deze veiling- en verkoopvoorwaarden;
(Aspirant)koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die zich heeft geregistreerd op de Website van Makelaarskantoor Puper en/of deelneemt aan een door Makelaarskantoor Puper georganiseerde (internet)veiling;
Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Makelaarskantoor Puper en (Aspirant)koper;
Registratie: inschrijving door (Aspirant)koper op de Website door middel van het op de Website invullen van het registratieformulier;
Persoonsgegevens: de gegevens die (Aspirant)koper bij Registratie doorgeeft en die tot zijn persoon herleidbaar zijn;
Bieding: een voor een Kavel geboden bedrag;
Kavel: één of meer Goederen die worden geveild;
Combinatiekavel: een kavel die bestaat uit gecombineerde afzonderlijke kavels;
Goederen: zaken, vermogensrechten of goodwill;
Veiling: door Makelaarskantoor Puper georganiseerde verkoop van één of meerdere Kavels;
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die Makelaarskantoor Puper opdracht heeft gegeven om in haar naam en voor haar rekening een of meerdere Goederen te veilen en verkopen;
Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Makelaarskantoor Puper aan (Aspirant)koper dat de Kavel aan hem is toegewezen. Toewijzing gebeurt over het algemeen door het toezenden van de pro forma factuur;
Koopovereenkomst: de overeenkomst die na Toewijzing tussen (Aspirant)koper en Opdrachtgever ontstaat;
Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding;
Opgeld: het bedrag waarmee de Koopsom verhoogd wordt als loon voor Makelaarskantoor Puper;
Volledige koopprijs: de Koopsom, vermeerderd met Opgeld en BTW;
Consument: een natuurlijk persoon die niet in zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit handelt;
Openbare veiling: een veiling waarbij (Aspirant)koper de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn;
Handelaar: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt binnen zijn beroeps-, bedrijfs- of ambachtsactiviteit.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Makelaarskantoor Puper enerzijds en de (Aspirant)koper anderzijds, bij deelnemen aan door Makelaarskantoor Puper georganiseerde veilingen en daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2. Van deze Voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, wordt de nietige of vernietigde bepaling geacht te zijn omgezet in een geldige bepaling waarvan de inhoud zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
4. Algemene voorwaarden onder welke benaming ook van (Aspirant)koper zijn niet van toepassing en worden door Makelaarskantoor Puper uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3 Gebruikersovereenkomst en registratie

1. Nadat (Aspirant)koper zich op de Website heeft ingeschreven komt er tussen Makelaarskantoor Puper en (Aspirant)koper een Gebruikersovereenkomst tot stand.
2. Door Registratie geeft (Aspirant)koper Makelaarskantoor Puper uitdrukkelijk toestemming zijn Persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken.
3. Makelaarskantoor Puper is bevoegd de Persoonsgegevens aan Opdrachtgever en/of eventuele door Makelaarskantoor Puper en/of Opdrachtgever ingeschakelde derden door te geven. Voor het overige zal Makelaarskantoor Puper de Persoonsgegevens zonder toestemming van (Aspriant)koper slechts aanwenden voor eigen gebruik.
4. (Aspirant)koper dient op het eerste verzoek van Makelaarskantoor Puper een kopie van zijn identiteitsbewijs te overleggen.
5. (Aspirant)koper verklaart door Registratie meerderjarig te zijn.
6. (Aspirant)koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem bij de Registratie verstrekte Persoonsgegevens. Hij is verplicht om een eventuele wijziging van zijn Persoonsgegevens per omgaande schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail of via de Website aan Makelaarskantoor Puper door te geven.
7. (Aspirant)koper dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen aan de Website of andere (Aspirant)kopers.
8. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan (Aspirant)koper gebruik maakt zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zodra (Aspirant)koper vermoedt dat een ander zijn wachtwoord kent, dient hij Makelaarskantoor Puper hiervan per omgaande op de hoogte te stellen zodat de Registratie ter voorkoming van misbruik geblokkeerd kan worden.
9. (Aspirant)koper is, ook ingeval van misbruik, aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website onder zijn gebruikersnaam met zijn wachtwoord plaatsvinden. Makelaarskantoor Puper is gerechtigd nakoming te vorderen van (Aspirant)koper van een Bieding die heeft plaatsgevonden onder zijn gebruikersnaam met zijn wachtwoord. (Aspirant)koper vrijwaart Makelaarskantoor Puper voor alle eventuele schade die voortvloeit uit misbruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord.
10. Makelaarskantoor Puper is gerechtigd om zonder opgaaf van reden(en) de Registratie van een (Aspirant)koper te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
11. Door Registratie aanvaardt (Aspirant)koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden voor iedere keer dat (Aspirant)koper op de Website inlogt en/of een Bieding uitbrengt.
12. Om het gebruik van de Website te faciliteren wordt op de Website gebruik gemaakt van Cookies. (Aspirant)koper kan deze Cookies uitzetten, maar kan dan niet meer gebruik maken van alle mogelijkheden van de Website. De Cookies worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden en/of het controleren van (andere) websites die (Aspirant)koper bezoekt.


Artikel 4 De veiling

1. Makelaarskantoor Puper behoudt zich het recht voor een Veiling te annuleren, deze (eerder dan op de Website vermeld) te beëindigen, op een ander tijdstip te laten plaatsvinden en/of te verlengen.
2. Makelaarskantoor Puper is bevoegd om, zonder dat daaraan door (Aspirant)koper rechten kunnen worden ontleend, voor of tijdens de Veiling zonder opgave van redenen een Bieding niet als zodanig te erkennen, een of meer (Aspirant)koper(s) uit te sluiten, Goederen tot één Kavel samen te voegen, een Kavel te splitsen en/of een Kavel uit de Veiling te nemen.
3. Makelaarskantoor Puper is niet aansprakelijk voor eventuele uit deze bepalingen voortvloeiende directe of indirecte schade voor (Aspirant)koper.


Artikel 5 Omschrijving en mededelingen medewerkers

1. De te verkopen Goederen zijn weergegeven in Kavels. Makelaarskantoor Puper spant zich ervoor in om in samenspraak met Opdrachtgever de Kavels zo juist en volledig mogelijk te omschrijven. Makelaarskantoor Puper garandeert evenwel niet dat de omschrijving een juiste en/of volledige weergave is van de actuele situatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
2. Het is Makelaarskantoor Puper ten alle tijden toegestaan om de omschrijving van een Kavel te wijzigen, zonder dat daaraan door (Aspirant)koper rechten kunnen worden ontleend.
3. Een Kavel wordt verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van Veiling bevindt, zonder dat Makelaarskantoor Puper en/of Opdrachtgever enige aansprakelijkheid aanvaardt. Dit geldt ook bij mogelijke afwijkingen in de omschrijving.
4. Een Kavel wordt voetstoots verkocht. Leidingen, kabels, en/of andere verbindingen voor energie, besturing of productie die zich aan of in een Kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiting, fitting of aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren niet tot de Kavel.
5. In het geval Opdrachtgever een curator betreft, is artikel 7:19 BW van toepassing.
6. Mededelingen, waaronder toezeggingen, van medewerkers van Makelaarskantoor Puper dan wel door haar ingeschakelde derden binden Makelaarskantoor Puper niet dan nadat en voor zover zij door de directie van Makelaarskantoor Puper schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 6 Totstandkoming Koopovereenkomst

1. Voordat een Bieding definitief wordt geplaatst ziet (Aspirant)koper een controlescherm, waarin de Volledige koopprijs zichtbaar wordt. Na bevestiging is de Bieding onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
2. Iedere persoon die een Bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden, ook indien deze persoon verklaart namens een derde te handelen.
3. Als meerdere personen verklaren gezamenlijk te hebben geboden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
4. Na het sluiten van de Veiling wordt het resultaat voorgelegd aan Opdrachtgever. Toewijzing gebeurt slechts na overleg met en na instemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zonder opgaaf van reden besluiten om één of meer Kavels niet te gunnen.
5. Op het moment van Toewijzing komt de Koopovereenkomst tot stand.
6. (Aspirant)koper is zich ervan bewust dat over het algemeen niet Makelaarskantoor Puper, maar een derde eigenaar is van de Kavels en Makelaarskantoor Puper slechts als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 BW optreedt. Over het algemeen komt dus geen Koopovereenkomst tot stand tussen Makelaarskantoor Puper en (Aspirant)koper, maar tussen (Aspirant)koper en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn evenwel van toepassing, ook als Makelaarskantoor Puper niet als verkoper optreedt. (Aspirant)koper is zich ervan bewust dat ook de Opdrachtgever zich jegens (Aspirant)koper kan beroepen op (derden)bedingen uit de onderhavige voorwaarden.
7. De (Aspirant)koper die de op één na hoogste Bieding heeft uitgebracht, is verplicht zijn Bieding tot en met de dag dat de Kavel opgehaald kan worden en/of geleverd kan worden, gestand te doen.
8. Op de Website wordt vermeld welke Kavels deel uitmaken van een Combinatiekavel en wat op dat moment de hoogste Bieding op de afzonderlijke Kavels is. Indien een Bieding op een Combinatiekavel groter of gelijk is aan de Biedingen op de afzonderlijke Kavels, wordt de Combinatiekavel in principe toegewezen aan de (Aspirant)koper die de hoogste Bieding op de Combinatiekavel heeft uitgebracht en niet aan de (Aspirant)kopers die de hoogste Bieding op de afzonderlijke Kavels hebben uitgebracht.


Artikel 7 Onderzoeksplicht (Aspirant)koper en (non)conformiteit

1. Tenzij bij de omschrijving van de Kavel anders aangegeven of tussen partijen overeengekomen, wordt (Aspirant)koper in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan het uitbrengen van een Bieding de Kavel te bezichtigen en zij wordt geacht daarvan gebruik te maken.
2. Elke aanspraak van Koper, uit (non)conformiteit of uit anderen hoofde, is nadrukkelijk uitgesloten. Koper heeft zich voldoende vergewist van de toestand waarin de gekochte Goederen zich bevinden en accepteert deze. Koper heeft dus ook niet het recht de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Kavel niet (volledig) voldoet aan de omschrijving van de Kavel op de Website.
3. Koper is verplicht de gekochte Goederen meteen bij levering deugdelijk te onderzoeken en eventuele klachten per omgaande aan Makelaarskantoor Puper te melden. Makelaarskantoor Puper zal dan bekijken of zij nog iets voor Koper kan betekenen. Uitgangspunt is echter dat Goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bij Veiling bevinden.


Artikel 8 Betaling

1. Bij de omschrijving van de Kavel wordt vermeld welk percentage aan Opgeld over de Koopsom wordt berekend. Over de Koopsom, vermeerderd met Opgeld, is Koper 21% BTW verschuldigd.
2. Bij Toewijzing ontvangt Koper een pro forma factuur met de Volledige koopprijs. Deze dient per omgaande, doch uiterlijk binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan.
3. Na het verstrijken van voormelde termijn is Koper van rechtswege in verzuim en wettelijke (handels)rente verschuldigd.
4. Zodra Koper in verzuim is geraakt, is Makelaarskantoor Puper bevoegd de Kavel voor rekening en risico van (Aspirant)koper te verplaatsen, in opslag te geven en/of opnieuw te verkopen. Koper is aansprakelijk voor elk nadelig saldo dat voortvloeit uit een eventuele wederverkoop, het Opgeld en alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van Makelaarskantoor Puper als de eventuele Opdrachtgever, waaronder begrepen verplaatsings- en opslagkosten.
5. Een Kavel wordt niet eerder geleverd dan na ontvangst van de Volledige koopprijs.
6. Koper heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of verrekening.
7. Ongeacht hetgeen Koper bij de betaling vermeldt, strekt een betaling steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en pas daarna ter voldoening van de (langst) opeisbare factu(u)r(en).
8. Buitenlandse Kopers dienen eveneens de Volledige koopprijs te voldoen. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van intracommunautaire levering wordt, na controle van het BTW-identificatienummer en ontvangst van een door de Koper ondertekende vervoersverklaring waaruit plaats en land van bestemming blijkt, het BTW-bedrag gerestitueerd. Koper dient er wel voor te zorgen dat Makelaarskantoor Puper deze verklaring binnen vijf dagen na levering in haar bezit heeft.
9. Nadat Koper in verzuim is geraakt, is Makelaarskantoor Puper bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot incassering over te gaan van de Volledige koopprijs, vermeerderd met hetgeen Koper anderszins aan Makelaarskantoor Puper verschuldigd is (geworden). Alle aan de incassering verbonden (buiten)gerechtelijke kosten, zoals die voor het inschakelen van een advocaat, incassobureau of deurwaarder, zijn integraal voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de Volledige koopsom met een minimum van € 150,-- (exclusief BTW), onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
10. In afwijking van het hiervoor betaalde is Koper geen BTW verschuldigd indien de verleggingsregeling van toepassing is. Indien de verleggingsregeling van toepassing is zal Koper zelf zorgdragen voor correcte fiscale afwikkeling en vrijwaart Koper Makelaarskantoor Puper dienaangaande.


Artikel 9 Risico- en eigendomsovergang

1. Vanaf het tijdstip van Toewijzing zijn de gekochte Goederen voor rekening en risico van Koper.
2. De eigendom van de gekochte Goederen gaat niet eerder op Koper over dan nadat Koper de Volledige koopprijs en eventueel overige door Koper verschuldigde bedragen aan Makelaarskantoor Puper heeft voldaan.


Artikel 10 Levering en vervoer

1. Tenzij anders overeengekomen dienen de gekochte Goederen, inclusief eventuele inhoud en toebehoren, afgehaald te worden op de door Makelaarskantoor Puper aangegeven locatie en op het door haar aangegeven tijdstip. Bij gebreke hiervan raakt Koper in verzuim en is Makelaarskantoor Puper overeenkomstig artikel 8 lid 4 bevoegd de Kavel opnieuw te verkopen en/of voor rekening en risico van Koper te verplaatsen en/of in opslag te geven en/of te verwijderen.
2. Koper dient zelf te zorgen voor de voor de demontage en het transport benodigde gereedschappen, verpakkingsmaterialen en vervoersmiddelen.
3. Koper dient bij het afhalen van de Goederen de pro forma factuur te overleggen.
4. Koper is gehouden om de Goederen vakkundig te (laten) demonteren en transporteren. Indien desondanks schade ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, dient Koper dit per omgaande aan Makelaarskantoor Puper mee te (laten) delen.
5. Koper dient door zijn toedoen ontstane beschadigingen aan vloeren, muren, daken en terreinen op zijn kosten te (laten) herstellen.
6. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen.
7. In een voorkomend geval dient Koper een pand of terrein, nadat hij de door hem gekochte Goederen heeft opgehaald, bezemschoon achter te laten. Hierbij dient Koper ervoor te zorgen dat afval deugdelijk is afgevoerd. Eventueel chemisch afval en eventuele schadelijke (afval)stoffen dienen op de door de overheid voorgeschreven wijze te zijn afgevoerd en verwerkt. Koper zal Makelaarskantoor Puper ter zake op het eerste verzoek bewijstukken overleggen.
8. Indien Makelaarskantoor Puper aan Koper aanwijzingen heeft gegeven voor het betreden en/of achterlaten van een pand of terrein, demontage, sloop, ophalen van Goederen, opslag, be- of verwerking, gebruik of toepassing van Goederen, dient Koper deze aanwijzingen onverkort op te volgen. Indien Koper dit verzuimt, is Koper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen en is Makelaarskantoor Puper gerechtigd voor rekening en risico van Koper alsnog te handelen conform deze aanwijzingen.
9. In geval van doorverkoop zal Koper aanwijzingen van Makelaarskantoor Puper aan zijn contractspartij doorgeven.
10. Afwijking van de door Makelaarskantoor Puper gegeven aanwijzingen zijn voor eigen risico.
11. Koper vrijwaart Makelaarskantoor Puper voor alle eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit handelingen in strijd met de voorgaande bepalingen.


Artikel 11 Aanspraken van derden en vrijwaring

1. (Aspirant)koper is ermee bekend dat op de gekochte Goederen (mogelijk) rechten van derden rusten, waaronder begrepen eigendomsrechten. Deze rechten van derden zullen door Koper worden gerespecteerd. Koper zal op het eerste verzoek van Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor Puper zo spoedig mogelijk zorg dragen voor een deugdelijke uitlevering, ter beschikking stelling c.q. afwikkeling van deze rechten. Indien Koper de gekochte Goederen onbeschadigd op het eerste verzoek van Makelaarskantoor Puper retourneert, heeft Koper recht op teruggaaf van de Volledige Koopprijs (pro rato). Koper zal op eerste verzoek van Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor Puper schriftelijk aantonen dat Koper de (eventuele) rechten van voornoemde derden deugdelijk heeft afgewikkeld.
2. Aanspraken van derden uit hoofde van bedoelde rechten geven Koper niet het recht tot (gedeeltelijke) ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst en geven Koper geen aanspraak op schadevergoeding. Een eventueel beroep op verrekening, compensatie, korting en dergelijke wordt hierbij eveneens uitgesloten.
3. (Aspirant)koper vrijwaart Makelaarskantoor Puper tegen alle aanspraken van derden, en zal Makelaarskantoor Puper de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Makelaarskantoor Puper verrichte werkzaamheden uit hoofde van de (Gebruikers)overeenkomst(en) met Makelaarskantoor Puper.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien Makelaarskantoor Puper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Iedere aansprakelijkheid van Makelaarskantoor Puper is beperkt tot een bedrag van € 5.000,--
3. Makelaarskantoor Puper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Makelaarskantoor Puper aan de Gebruikersovereenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Makelaarskantoor Puper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de (Aspirant)koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
5. Makelaarskantoor Puper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Makelaarskantoor Puper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Makelaarskantoor Puper is uitgegaan van door (Aspirant)koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. Makelaarskantoor Puper spant zich ervoor in om haar Website zo goed mogelijk te beveiligen. Zij is niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, via haar Website verspreide virussen of enig andere schade als gevolg van het gebruik van haar Website.
8. Het op (laten) halen van Goederen, doet Koper op eigen risico. Makelaarskantoor Puper is niet aansprakelijk voor enig (lichamelijke) schade die Koper dan wel een derde hierdoor zou lijden.
9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Makelaarskantoor Puper en de door Makelaarskantoor Puper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, één jaar.
10. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Makelaarskantoor Puper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 13 Herroepingsrecht

Indien (Aspirant)koper een Consument betreft en er geen sprake is van een Openbare veiling, noch van een executieveiling, heeft (Aspirant)koper - mits Opdrachtgever een Handelaar betreft - het recht om een tot stand gekomen Koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te ontbinden (herroepen). Indien (Aspirant)koper dit herroepingsrecht toekomt, zullen de artikelen 6, 7 en 11 niet (onverkort) van toepassing zijn.


Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Nederlands recht is van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Makelaarskantoor Puper, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door (eventueel de sector kanton van) de rechtbank Amsterdam.


Artikel 15 Algemene Verordening Persoonsgegevens

Koper is zich bewust van de Algemene Verordening Persoonsgegevens en dient derhalve alle zorgvuldigheid te betrachten. Het is koper niet toegestaan data (hardcopy of digitaal) op enigerlei wijze te gebruiken of in te zien of te verkopen of op enigerlei andere wijze of over te dragen.Bemiddelingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Makelaarskantoor Puper B.V.


Artikel 1 Definities

Makelaarskantoor Puper: Makelaarskantoor Puper B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen;
Website: de door Makelaarskantoor Puper B.V. in stand gehouden website www.puper.nl;
Voorwaarden: deze bemiddelingsvoorwaarden;
Veiling- en verkoopvoorwaarden: de veiling- en verkoopvoorwaarden van Makelaarskantoor Puper die van toepassing zijn op de relatie tussen Makelaarskantoor Puper enerzijds en de (Aspirant)koper anderzijds, bij deelname aan door Makelaarskantoor Puper georganiseerde veilingen en daaruit voortvloeiende verbintenissen;
(Aspirant)koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die zich heeft geregistreerd op de Website van Makelaarskantoor Puper en/of deelneemt aan een door Makelaarskantoor Puper georganiseerde (internet)veiling;
Bemiddelingsovereenkomst: de tussen Makelaarskantoor Puper en Opdrachtgever gesloten overeenkomst tot opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW en/of bemiddelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:425 BW, waarbij Makelaarskantoor Puper zich jegens Opdrachtgever heeft verplicht om zich als bemiddelaar in te spannen om een of meerdere Koopovereenkomsten tussen Opdrachtgever en (Aspirant)koper tot stand te brengen;
Bemiddelingsopdracht: de door Opdrachtgever aan Makelaarskantoor Puper verstrekte opdracht zoals omschreven in de Bemiddelingsovereenkomst;
Vergoeding: de tussen Makelaarskantoor Puper en Opdrachtgever overeengekomen prijs voor het uitvoeren van de Bemiddelingsopdracht;
Bijkomende kosten: de kosten die verband houden met de uitvoering van de Bemiddelingsopdracht en die niet in de Vergoeding zijn begrepen;
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie Makelaarskantoor Puper een Bemiddelingsovereenkomst heeft gesloten;
Registratie: inschrijving door (Aspirant)koper op de Website door middel van het op de Website invullen van het registratieformulier;
Persoonsgegevens: de gegevens die (Aspirant)koper bij zijn inschrijving op de Website doorgeeft en die tot zijn persoon herleidbaar zijn;
Bieding: een voor een Kavel geboden bedrag;
Goederen: zaken, vermogensrechten of goodwill;
Veiling: door Makelaarskantoor Puper georganiseerde verkoop van één of meerdere Kavels;
Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Makelaarskantoor Puper aan (Aspirant)koper dat de Kavel aan hem is toegewezen
Koopsom: het bedrag van de hoogste Bieding, eventueel vermeerderd met BTW;
Consument: een natuurlijk persoon die niet in zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit handelt;
Openbare veiling: een veiling waarbij (Aspirant)koper de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn.


Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Bemiddelingsovereenkomst tussen Makelaarskantoor Puper en Opdrachtgever, waaronder tevens begrepen het aanbod daartoe alsmede de uitvoering daarvan.
 2. Makelaars Puper kan, naast deze Voorwaarden, andere voorwaarden van toepassing verklaren, bijvoorbeeld haar taxatie-, advies- en betalingsvoorwaarden. Voor zover deze taxatie-, advies- en betalingsvoorwaarden afwijken van deze Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in deze Voorwaarden.
 3. Van deze Voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, wordt de nietige of vernietigde bepaling geacht te zijn omgezet in een geldige bepaling waarvan de inhoud zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
 5. Algemene voorwaarden onder welke benaming ook van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Makelaarskantoor Puper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Deze Voorwaarden, inclusief de hieraan ten grondslag liggende Bemiddelingsovereenkomst, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen in dit kader en treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en voorstellen met betrekking tot het onderwerp ervan.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de aan deze Voorwaarden ten grondslag liggende Bemiddelingsovereenkomst, alsmede uit deze Voorwaarden over te dragen aan (een) derde(n) na voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaarskantoor Puper.
 8. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten van Opdrachtgever aan Makelaarskantoor Puper voor wat betreft bemiddeling.

Artikel 3 Veiling- en verkoopvoorwaarden
 1. De tussen Makelaarskantoor Puper en een (Aspirant)koper van toepassing zijnde Veiling- en verkoopvoorwaarden maken onderdeel uit van deze Voorwaarden. Door deze Voorwaarden te accepteren, accepteert Opdrachtgever ook de in de Veiling- en verkoopvoorwaarden opgenomen derdenbedingen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om zich jegens een (Aspirant)koper op de Veiling- en verkoopvoorwaarden te beroepen. Mocht een beroep van Opdrachtgever op een in de Veiling- en verkoopvoorwaarden opgenomen exoneratieclausule om wat voor reden dan ook echter niet slagen, dan is Makelaarskantoor Puper niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen daarvan voor Opdrachtgever dan wel een derde.

Artikel 4 Begrotingen, prijsopgaven, offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Makelaarskantoor Puper, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Indien een aanbod van Makelaarskantoor Puper wordt aanvaard, heeft Makelaarskantoor Puper het recht dit aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Iedere aanbieding dient, totdat de opdracht is aanvaard, als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden.
 3. Bij een verschil tussen de aanvraag van Opdrachtgever en de schriftelijke vastlegging door Makelaarskantoor Puper is uitsluitend deze schriftelijke vastlegging bindend.
 4. Mededelingen, waaronder toezeggingen, van medewerkers van Makelaarskantoor Puper dan wel door haar ingeschakelde derden binden Makelaarskantoor Puper niet dan nadat en voor zover zij door de directie van Makelaarskantoor Puper schriftelijk zijn bevestigd. Ook afwijkingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn alleen van kracht nadat en voor zover zij door de directie van Makelaarskantoor Puper schriftelijk zijn bevestigd.
 5. De Bemiddelingsovereenkomst komt tot stand wanneer Makelaarskantoor Puper (schriftelijk) aan Opdrachtgever laat weten dat zij de opdracht aanvaardt dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 6. Indien sprake is van een gezamenlijke opdracht aan Makelaarskantoor Puper, zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichingen uit de Bemiddelingsovereenkomst en betaling van de factu(u)r(en).

Artikel 5 Machtiging
 1. Door ondertekening van de Bemiddelingsovereenkomst machtigt Opdrachtgever Makelaarskantoor Puper om in haar naam en voor haar rekening één of meer van de door haar ingebrachte Goederen te verkopen onder de door Makelaarskantoor Puper vastgestelde Veiling- en verkoopvoorwaarden en te factureren op de wijze zoals vermeld in artikel 12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt Opdrachtgever geacht geen voorbehoud, bijvoorbeeld ten aanzien van een minimum Koopprijs, te hebben gemaakt.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Makelaarskantoor Puper gemachtigd om, indien door Opdrachtgever ingebrachte Goederen na een Veiling niet zijn verkocht, deze Goederen in naam van en voor rekening van Opdrachtgever opnieuw te veilen dan wel onderhands te verkopen. De Voorwaarden blijven in een dergelijk geval onverkort van toepassing. Indien de ingebrachte Goederen geen waarde vertegenwoordigen, is Makelaarskantoor Puper gemachtigd om deze Goederen voor rekening van Opdrachtgever af te voeren en/of om niet aan een derde over te dragen.

Artikel 6 Verplichtingen Makelaarskantoor Puper
 1. Alle voor Makelaarskantoor Puper uit de aan deze Voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Makelaarskantoor Puper bij een Veiling de in de Veiling- en verkoopvoorwaarden opgenomen veiling- en verkoopprocedure in acht nemen.
 3. Ingeval Opdrachtgever handelt in zijn hoedangheid van faillisementscurator of bewindvoerder in surseance van betaling of wettelijke schuldsanering is Makelaarskantoor Puper gehouden om, alvorens een ingebracht(e) Goederen definitief aan een (Aspirant)koper toe te wijzen, de hoogste Bieding aan Opdrachtgever voor te leggen. Opdrachtgever kan dan de Rechter Commissaris om definitieve toestemming vragen teneinde ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten die worden gesteld in het kader van 'notarieel toezicht'. Onverwijld na verkrijging van de definitieve toestemming van de Rechter Commissaris dient Opdrachtgever dit aan Makelaarskantoor Puper door te geven.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt normale kwaliteit geleverd en worden de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever staat er voor in dat zij bevoegd is de door haar ingebrachte Goederen ter veiling aan te bieden en dat de verkoop ter veiling niet wordt belemmerd door nationale of internationale wetgeving. Ook garandeert zij dat zij bevoegd is tot het in ontvangst nemen van de Koopsom minus de aan Makelaarskantoor Puper toekomende Vergoeding(en) en Bijkomende kosten.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan om zelf mee te bieden op de door haar ingebrachte Goederen.
 3. Opdrachtgever zal op het eerste verzoek Makelaarskantoor Puper informeren over de herkomst van ingebrachte Goederen.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de Goederen alvorens deze ter veiling in te brengen deugdelijke te onderzoeken en ervoor te zorgen dat eventuele informatie op gegevensdragers is verwijderd.
 5. Opdrachtgever garandeert dat de ingebrachte Goederen voldoen aan het in artikel 7:17 BW neergelegde conformiteitsvereiste en is verplicht Makelaarskantoor Puper te informeren over eventuele gebreken alsmede ten alle tijden alle andere informatie te verstrekken waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor Makelaarskantoor Puper van belang zou kunnen zijn.
 6. Opdrachtgever is verplicht alle informatie die Makelaarskantoor Puper naar haar oordeel nodig heeft voor de uitvoering van de Bemiddelingsopdracht, tijdig en op de gewenste wijze aan Makelaarskantoor Puper ter beschikking te stellen. Daarnaast dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat Makelaarskantoor Puper op haar eerste verzoek de beschikking kan krijgen over de door Opdrachtgever ingebrachte Goederen.
 7. Indien Opdrachtgever haar in het vorige lid genoemde verplichting(en) niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig nakomt heeft Makelaarskantoor Puper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of alle (extra) kosten voortvloeiende uit de vertraging in de uitvoering van de Bemiddelingsopdracht, aan Opdrachtgever door te berekenen.
 8. Opdrachtgever is gehouden de ingebrachte Goederen (alsmede eventueel de onroerende zaken waarin de Goederen zich bevinden) voor haar rekening en risico te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 8 Rechten Makelaarskantoor Puper
 1. Het staat Makelaarskantoor Puper vrij om, indien zij in een voorkomend geval de opdracht krijgt om een registergoed, waaronder begrepen een woning, opslag of bedrijfspand, in zijn geheel te ontruimen, bepaalde Goederen van ontruiming uit te sluiten en Goederen die naar haar mening ongeschikt zijn voor veiling te vernietigen en/of af te voeren en/of op andere wijze te gelde te maken.
 2. Tenzij anders overeengekomen is Makelaarskantoor Puper vrij in de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de Bemiddelingsovereenkomst. Meer in het bijzonder is zij gerechtigd om zelf te bepalen in welke Veiling zij de ingebrachte Goederen aanbiedt en welke omschrijving zij hierbij hanteert.
 3. Opdrachtgever machtigt Makelaarskantoor Puper om de ingebrachte Goederen in beeld te brengen en zowel voor als na de Veiling af te beelden. Makelaarskantoor Puper houdt/verkrijgt het auteursrecht op in dit kader gemaakte afbeeldingen.
 4. Makelaarskantoor Puper is gerechtigd de Bemiddelingsopdracht te doen uitvoeren door een derde en/of bij de uitvoering een derde in te schakelen.

Artikel 9 Duur en einde van de Bemiddelingsovereenkomst
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Bemiddelingsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Bemiddelingsovereenkomst eindigt indien:
  • tussen Opdrachtgever en een (Aspirant)koper een Koopovereenkomst tot stand komt waarmee de aan Makelaarskantoor Puper verstrekte Bemiddelingsopdracht wordt vervuld;
  • Opdrachtgever de aan Makelaarskantoor Puper verstrekte Bemiddelingsopdracht (voortijdig) intrekt.
 3. Daarnaast is Makelaarskantoor Puper gerechtigd de Bemiddelingsovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zonder dat Opdrachtgever (of een derde) recht heeft op enige schadevergoeding indien:
  • Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de beëindiging niet rechtvaardigt;
  • het naar het oordeel van Makelaarskantoor Puper niet mogelijk is om de door Opdrachtgever ingebrachte Goederen tegen een reële Koopsom te veilen;
  • de uitvoering van de Bemiddelingsopdracht door Makelaarskantoor Puper onmogelijk dan wel zodanig bezwaarlijk en/of kostbaar wordt dat uitvoering van de Bemiddelingsopdracht in redelijkheid niet (meer) van Makelaarskantoor Puper gevergd kan worden
  • Opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard en/of beslag onder Opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na beslaglegging zal zijn opgeheven. Zodra zich een situatie voordoet als hier bedoeld, is Opdrachtgever verplicht hiervan terstond mededeling te doen aan Makelaarskantoor Puper;
  • Makelaarskantoor Puper bekend wordt met omstandigheden, die van dien aard zijn dat ware zij hiervan op de hoogte geweest, zij de Bemiddelingsovereenkomst niet was aangegaan.

Artikel 10 Prijs
 1. De door Makelaarskantoor Puper aangeboden prijzen zijn:
  - gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer declaraties van derden;
  - vermeld in euro's;
  - exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
 2. Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van deze kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van Makelaarskantoor Puper gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is Makelaarskantoor Puper gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen prijs te wijzigen en de nieuwe prijs aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nadat de wijziging van de prijs kan worden vastgesteld, zal Makelaarskantoor Puper gerechtigd zijn de gewijzigde prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke prijs opeisbaar is.

Artikel 11 Meerwerk
 1. Indien Opdrachtgever na het verstrekken van de Bemiddelingsopdracht wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, dient Opdrachtgever deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Makelaarskantoor Puper ter kennis te brengen.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de totstandkoming van de Bemiddelingsovereenkomst kon worden gerekend, worden Opdrachtgever als Bijkomende kosten in rekening gebracht.
 3. Indien dit voor een goede uitvoering van de werkzaamheden of in het belang van Opdrachtgever noodzakelijk is, is Makelaarskantoor Puper gerechtigd meer werkzaamheden uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen dan overeengekomen. Makelaarskantoor Puper zal zich inspannen Opdrachtgever hiervan zo veel mogelijk vooraf in kennis te stellen.

Artikel 12 Inning Koopsom
 1. Makelaarskantoor Puper zal in haar hoedanigheid van bemiddelaar de door (Aspirant)koper aan Opdrachtgever verschuldigde Koopsom, eventueel vermeerderd met BTW, namens Opdrachtgever aan (Aspirant)koper factureren en zich ervoor inspannen dat de Koopsom wordt geincasseerd. Zij zal (Aspirant)koper in dit kader verzoeken de Koopsom te doen bijschrijven op een op naam van Makelaarskantoor Puper gestelde bankrekening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Makelaarskantoor Puper aan haar inspanningsverplichting voldaan indien zij één factuur en een aanmaning aan (Aspirant)koper heeft gestuurd.
 2. Makelaarskantoor Puper is gerechtigd om op de Koopsom al hetgeen Opdrachtgever nog aan Makelaarskantoor Puper verschuldigd is, waaronder de Vergoeding en eventuele Bijkomende kosten, in te houden, alvorens de Koopsom aan Opdrachtgever door te betalen.
 3. Tenzij de verleggingsregeling van toepassing is, zal Makelaarskantoor Puper met haar factuur aan (Aspirant)koper de BTW in rekening brengen en, met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid, aan Opdrachtgever doorbetalen. Opdrachtgever is vervolgens gehouden om zorg te dragen voor correcte fiscale afwikking en vrijwaart Makelaarskantoor Puper voor alle mogelijke aanspraken van de fiscus ter zake.
 4. Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien voorafgaande aan de Veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Of dit het geval is staat uitsluitend ter beoordeling van Makelaarskantoor Puper.

Artikel 13 Betaling door Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is de Vergoeding en eventuele Bijkomende kosten verschuldigd, ongeacht of de Koopsom wordt voldaan en/of de Goederen worden verkocht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever de Vergoeding en eventuele Bijkomende kosten dus ook verschuldigd in de in hier hiervoor genoemde artikel 9 lid 2 sub b en lid 3 genoemde gevallen alsmede in het geval (Aspirant)koper een beroep zou doen op haar herroepsingsrecht.
 2. Indien als Vergoeding een percentage van de Koopsom is overeengekomen en de Goederen om wat voor reden dan ook niet worden verkocht (waardoor er geen sprake is van een Koopsom), zal de Vergoeding worden berekend als percentage van de door Puper vast te stellen liquidatiewaarde in plaats van als percentage van de Koopsom.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van een door Makelaarskantoor Puper gestuurde factuur 14 dagen na factuurdatum.
 4. Ongeacht een eventuele eerder tussen partijen overeengekomen betalingstermijn, wordt in de gevallen genoemd in artikel 9 lid 3 sub d, de volledige Vergoeding en eventuele Bijkomende kosten onmiddellijk opeisbaar.
 5. Ingeval een Bemiddelingsopdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is Makelaarskantoor Puper gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.
 6. Makelaarskantoor Puper is te allen tijde gerechtigd één of meerdere voorschotten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien dit niet in een offerte of opdrachtbevestiging vermeld is.
 7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 8. Opdrachtgever heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of verrekening.
 9. Ongeacht hetgeen Opdrachtgever bij een betaling vermeldt, strekt een betaling steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en pas daarna ter voldoening van de (langst) opeisbare factu(u)r(en).
 10. Nadat Opdrachtgever in verzuim is geraakt, is Makelaarskantoor Puper bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot incassering over te gaan van al het aan haar verschuldigde. Alle aan de incassering verbonden (buiten)gerechtelijke kosten, zoals die voor het inschakelen van een advocaat, incassobureau of deurwaarder, zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het aan Makelaarskantoor Puper verschuldigde (inclusief rente) met een minimum van € 150,-- (exclusief BTW), onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 11. Indien de Opdrachtgever met de betaling jegens Makelaarskantoor Puper in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.
 12. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Makelaarskantoor Puper goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door Opdrachtgever, dan heeft Makelaarskantoor Puper het recht de Bemiddelingsopdracht niet (verder) uit te voeren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door Opdrachtgever zekerheid is gesteld voor al hetgeen Opdrachtgever aan Makelaarskantoor Puper verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan Makelaarskantoor Puper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde diensten en stopzetting van eventuele verdere leveringen van diensten, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

Artikel 14 Levertijden
 1. Opgegeven levertijden, waaronder begrepen de termijn waarbinnen Makelaarskantoor Puper de ingebrachte Goederen in een Veiling zal inbrengen, gelden niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Makelaarskantoor Puper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige uitvoering van de Bemiddelingsopdracht door Makelaarskantoor Puper mogelijk is.
 3. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke Makelaarskantoor Puper door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is de Bemiddelingsopdracht uit te voeren. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is Makelaarskantoor Puper vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
 4. Vertraging(en) in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de Opdrachtgever zijn geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. De levertijd wordt bovendien verlengd met de periode(n) dat de levering wordt uitgesteld en/of opgeschort, omdat Opdrachtgever haar verplichtingen niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig nakomt.

Artikel 15 Geheimhouding en exclusiviteit
 1. Opdrachtgever zal alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst heeft verkregen, waaronder in ieder geval begrepen Persoonsgegevens van (Aspirant)kopers, vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Makelaarskantoor Puper gebruiken en/of hierover aan derden mededelingen doen, tenzij een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt. Opdrachtgever zal deze geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan zijn ondergeschikten, door hem ingeschakelde derden dan wel, indien Opdrachtgever optreedt als tussenpersoon voor een achterliggende derde, aan die derde. Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Bemiddelingsovereenkomst als daarna.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaarskantoor Puper is het Opdrachtgever verboden om met betrekking tot ingebrachte Goederen gebruik te maken van (bemiddelings)diensten van anderen dan Makelaarskantoor Puper en/of - zonder betrokkenheid van Makelaarskantoor Puper - onderhandelingen te (laten) voeren en/of een Koopovereenkomst te (laten) sluiten. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit verbod is hij de volledige Vergoeding, vermeerderd met kosten, aan Makelaarskantoor Puper verschuldigd, ongeacht of een Koopovereenkomst, al dan niet door toedoen van Makelaarskantoor Puper, tot stand komt.

Artikel 16 Aansprakelijkheid Makelaarskantoor Puper
 1. Indien Makelaarskantoor Puper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Makelaarskantoor Puper aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichting(en) na te komen.
 3. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor uitvoering van de Bemiddelingsopdracht door Makelaarskantoor Puper redelijkerwijs door Opdrachtgever niet (meer) kan worden verlangd, waaronder in ieder geval begrepen ziekte bij het personeel of de directie van Makelaarskantoor Puper of door haar ingeschakelde derden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.
 4. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is Makelaarskantoor Puper naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien Opdrachtgever Makelaarskantoor Puper daartoe schriftelijk aanmaant, is Makelaarskantoor Puper gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
 5. Indien Makelaarskantoor Puper bij het ontstaan van een haar niet toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en/of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds verrichte diensten separaat te factureren, alsmede het deel van de diensten dat nog wel door Makelaarskantoor Puper verricht kan worden, te verrichten en voorts separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden voornoemde facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
 6. Indien aansprakelijkheid van Makelaarskantoor Puper mocht komen vast te staan dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de voor uitvoering van de Bemiddelingsopdracht overeengekomen Vergoeding, met een maximum van € 5.000,--.
 7. Makelaarskantoor Puper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Makelaarskantoor Puper aan de Bemiddelingssovereenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Makelaarskantoor Puper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 9. Makelaarskantoor Puper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. Makelaarskantoor Puper is voorts nooit niet aansprakelijk voor:
  - bij Opdrachtgever en/of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens,
    stukken of overige informatie door of wegens Opdrachtgever aan Makelaarskantoor Puper;
  - het handelen of nalaten van (een) (de) eventueel door Opdrachtgever ingeschakelde derde(n);
  - schade die het gevolg is van niet-verwijderde informatie op gegevensdragers.
 11. De beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Makelaarskantoor Puper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 12. Opdrachtgever is verplicht, indien hij voornemens is Makelaarskantoor Puper aansprakelijk te stellen, voorafgaande daaraan daarover met Makelaarskantoor Puper overleg te plegen.

Artikel 17 Vrijwaring
 1. Opdrachtgever vrijwaart Makelaarskantoor Puper en stelt haar schadeloos voor alle toekomstige en reeds geleden schade en overige aanspraken van Makelaarskantoor Puper en derden, veroorzaakt door en/of verband houdend met zichtbare of verborgen gebreken, (rechts)gebreken en beperkingen, incompleetheid, ondeugdelijkheid, onjuiste aantallen, niet-correcte werking, onbruikbaarheid, onverkoopbaarheid van ingebrachte Goederen, niet voldoen aan het doel waarvoor en/of de verwachtingen waarmee (Aspirant)koper of overige derden de Goederen hebben gekocht, het bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de onmogelijkheid tot overdracht van Goederen aan (Aspirant)koper of overige derden, alle gevolgschade daarbij inbegrepen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Makelaarskantoor Puper voor alle aanspraken van Makelaarskantoor Puper en derden, waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn als gevolg van of in verband met enig handelen of nalaten door Makelaarskantoor Puper of door haar ingeschakelde derden, voor zover deze door de uitvoering van de Bemiddelingsopdracht is en/of zal worden toegebracht en te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de Opdrachtgever dan wel door haar ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Makelaarskantoor Puper voor alle aanspraken van Makelaarskantoor Puper en derden, waaronder begrepen alle schade, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn als gevolg van of in verband met het (feitelijke) gebruik van de zaken in het kader van de voorbereiding op de veiling en gedurende de veiling, schade als gevolg van slijtage door gebruik daaronder begrepen. Opdrachtgever zal Makelaarskantoor Puper de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen aanspraken van derden.
 4. (Aspirant)koper is zich ervan bewust dat een (Aspirant)koper, indien dit een Consument betreft, onder omstandigheden het recht kan hebben om een tot stand gekomen Koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te ontbinden (herroepen). Makelaarskantoor Puper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien. Opdrachtgever zal Makelaarskantoor Puper de kosten (en schade) vergoeden die zij maakt (lijdt) of zal maken (lijden) om aan het herroepingsrecht (en de daarmee samenhangende rechten) van (Aspirant)koper te voldoen.

Artikel 18 Klachten en verjaring
 1. Op straffe van verval van haar klachtrecht, dient Opdrachtgever klachten over de uitvoering van de Bemiddelingsopracht danwel betreffende de facturen van Makelaarskantoor Puper binnen 21 dagen nadat de diensten zijn verricht respectievelijk binnen 21 dagen na factuurdatum, danwel binnen 21 dagen nadat het gebrek is ontdekt indien en voorzover de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan Makelaarskantoor Puper te hebben gemeld. Hierbij dient Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te verstrekken, zodat Makelaarskantoor Puper in staat is adequaat te reageren.
 2. Opdrachtgever zal alle door Makelaarskantoor Puper voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen.
 3. Een klacht geeft Opdrachtgever geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien of met uitstaande posten te verrekenen.
 4. Indien is geklaagd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de klacht gegrond is, zal Makelaarskantoor Puper naar haar keuze, hetzij de hoogte van de in rekening gebrachte Vergoeding en eventuele Bijkomende kosten aanpassen, hetzij overgaan tot het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van beklaagde deel van voornoemde diensten, danwel geheel of gedeeltelijk de Bemiddelingsopdracht niet (meer) uitvoeren tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de Opdrachtgever reeds betaalde bedrag. Tot verdere schadevergoeding is Makelaarskantoor Puper niet verplicht.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Makelaarskantoor Puper en de door Makelaarskantoor Puper bij de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst betrokken hulppersonen, één jaar.

Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Nederlands recht is van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Makelaarskantoor Puper, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door (eventueel de sector kanton van) de rechtbank Amsterdam.

 


Taxatie-, advies- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Makelaarskantoor Puper B.V.


Artikel 1 Definities

Voorwaarden: deze taxatie- en advies- en betalingsvoorwaarden;
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot (in de ruimste zin van het woord) het geven van advies en/of ondersteuning en/of taxatie;
Opdrachtnemer: Makelaarskantoor Puper B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amstelveen;
Opdracht tot taxatie: een opdracht tot het opnemen en waarderen van zaken door Opdrachtnemer en het uitbrengen van zijn bevindingen aan Opdrachtgever.


Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Algemene voorwaarden onder welke benaming ook van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, verrichting van diensten en uitvoering van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt geacht te zijn omgezet in een geldige bepaling waarvan de inhoud zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
 4. Deze Voorwaarden, inclusief de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en voorstellen met betrekking tot het onderwerp ervan.
 5. Opdrachtgever is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de aan deze Voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst, alsmede uit deze Voorwaarden zelf over te dragen aan (een) derde(n) na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 6. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 Begrotingen, prijsopgaven, offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Indien een aanbod van opdrachtnemer wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Iedere aanbieding in het kader van de verrichting van diensten dient, totdat de opdracht is aanvaard, als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden.
 3. Bij een verschil tussen de aanvraag van Opdrachtgever en de schriftelijke vastlegging door Opdrachtnemer is uitsluitend deze schriftelijke vastlegging bindend.
 4. Afbeeldingen, schema's, modellen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi brochures, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door Opdrachtnemer verstrekte opgaven binden Opdrachtnemer niet.
 5. Mededelingen, waaronder toezeggingen, van medewerkers van Opdrachtnemer dan wel door haar ingeschakelde derden binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door de directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Ook Afwijkingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn alleen van kracht nadat en voor zover zij door de directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 6. De overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (schriftelijk) laat weten dat zij de opdracht aanvaardt dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst
Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met het uitbrengen van het schriftelijk rapport als bedoeld in artikel 8 lid 2.


Artikel 5 Intellectuele eigendom
 1. Indien een schriftelijk rapport of andersoortige informatie vergezeld gaat met begrotingen, plannen of andere bescheiden, zowel in schriftelijke vorm als op een digitaal medium weggeschreven, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom. (Gegevens uit) voornoemde bescheiden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet in enige vorm worden gebruikt in publicaties, circulaties of voor derden bestemde stukken. Zij dienen op het eerste verzoek onverwijld aan Opdrachtnemer te worden geretourneerd.
 2. Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, die voorvloeien uit de overeenkomst, is Opdrachtgever niet gerechtigd gebruik te maken van een een bescheid zoals genoemd in het voorgaande lid.
 3. Bij overtreding van enige uit dit artikel voortvloeiende verplichting is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,-- per (gedeelte van een) dag of verschuldigd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.

Artikel 6 Prijs en risicoregeling
 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:
  - exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
  - exclusief de kosten die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van de opdracht,
    waaronder reis- en verblijfkosten;
  - vermeld in euro's; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. Naast haar honorarium, vermeerderd met BTW, brengt Opdrachtgever een bedrag aan kantoorkosten in rekening.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd één of meerdere voorschotten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien dit niet in een offerte of opdrachtbevestiging vermeld is.
 4. De door Opdrachtnemer aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer declaraties van derden.
 5. Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van deze kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van Opdrachtnemer gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is Opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen prijs te wijzigen en de nieuwe prijs aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nadat de wijziging van de prijs kan worden vastgesteld, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn de gewijzigde prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke prijs opeisbaar is.

Artikel 7 Levertijden
 1. Opgegeven levertijden, waaronder begrepen de termijn waarbinnen Opdrachtnemer het schriftelijk rapport zal uitbrengen en/of ondersteuning en/of een taxatie zal uitvoeren, gelden niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. De levering kan geschieden in gedeelten. De facturering zal in dat geval eveneens in gedeelten mogen plaatsvinden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door Opdrachtnemer mogelijk is.
 4. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke Opdrachtnemer door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is Opdrachtnemer vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
 5. Vertraging(en) in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de Opdrachtgever zijn geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. De levertijd wordt bovendien verlengd met de periode(n) dat de levering wordt uitgesteld en/of opgeschort, omdat Opdrachtgever haar veprlichtingen niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig nakomt.

Artikel 8 Kwaliteit en verantwoording dienstverlening
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt normale kwaliteit geleverd en worden de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, brengt Opdrachtnemer zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport
 3. Opdrachtnemer is gehouden de diensten voldoende, deugdelijk en naar de bepalingen van de aan deze Voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst te verrichten, zij het dat Opdrachtnemer binnen de grenzen van deze verplichting zelf bepaalt op welke wijze de diensten worden verricht. Alle voor Opdrachtnemer uit de aan deze Voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen.
 4. Ingeval van een taxatie wordt de waardering gebaseerd op visuele inspectie en, indien voor handen, bestudering van financiële bedrijfsgegevens. Opdrachtnemer houdt hierbij enkel rekening met de onderhoudstoestand zoals die op het moment van de taxatie is. Diepgaand technisch onderzoek of onderzoek naar rechten van derden wordt niet verricht.
 5. Zeker indien taxatie niet aan de hand van een visuele inspectie ter plaatse plaatsvindt, maar volledig online, bijvoorbeeld aan de hand van foto's, dient Opdrachtgever de taxatie te beschouwen als een indicatie. Opdrachtnemer heeft in dat geval de zaak immers niet zelf gezien.
 6. Opdrachtgever dient er ten alle tijden rekening mee te houden dat er sprake kan zijn van interpretatieverschillen.
 7. Tenzij in het taxatierapport uitdrukkelijk anders vermeld, wordt er bij de taxatie van uitgegaan dat:
  - de door Opdrachtgever of derden verstrekte informatie juist is;
  - de technische staat van de getaxeerde zaken naar behoren is. Meer in het bijzonder houdt Opdrachtnemer geen rekening met niet zichtbare gebreken;
  - alle eventueel van overheidswege vereiste goedkeuringen of vergunningen met betrekking tot het getaxeerde aanwezig zijn,
    respectievelijk kunnen worden verkregen, zonder het maken van extra kosten;
  - van bijzonder publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke beperkingen en/of rechten, die de waarde van het getaxeerde beinvloeden, geen sprake is;
  - van eventueel te verkrijgen, danwel te restitueren premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genoemd, geen sprake is;
  - van eventueel voor het milieu of de gezondheid schadelijke effecten die bij gebruik van één of meer van de getaxeerde zaken zouden kunnen optreden en
    die de waarde van de zaken zouden kunnen doen verminderen, geen sprake is.
  - de getaxeerde zaken één geheel vormen. Indien zaken afzonderlijk of binnen een andere samenstelling zullen worden gewaardeerd,
    kan de waarde afwijken van de in het taxatierapport vermelde waarde.

Artikel 9 Ter beschikkingstelling van informatie wederpartij
 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, stukken en overige informatie die Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor de verrichting van de diensten, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens, stukken en overige informatie, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.
 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer per omgaande te informeren inzake gewijzigde of nieuwe feiten en omstandigheden die voor het door Opdrachtnemer verrichten van de diensten relevant kunnen zijn.
 4. Alle extra kosten voortvloeiende uit de vertraging in de uitvoering van de door Opdrachtnemer verrichte diensten, welke zijn ontstaan door het niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan Opdrachtnemer verstrekken van voornoemde gegevens, stukken en overige informatie, zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 10 Geheimhouding
 1. Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming aan derden geen mededelingen doen ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen zullen de in dit lid opgenomen geheimhoudingsverplichtingen eveneens opleggen aan hun ondergeschikten en door hen ingeschakelde derden. Deze geheimhoudingsverplichting is zowel gedurende de looptijd van de aan deze Voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst van toepassing, als daarna.
 2. Opdrachtnemer zal een schriftelijk rapport niet ter beschikking stellen aan (een) derde(n), tenzij zulks geschiedt op verzoek en/of met goedkeuring van Opdrachtgever.

Artikel 11 Meer- en minderwerk
 1. Indien Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, dient Opdrachtgever deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis te brengen.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de totstandkoming van de overeenkomst kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 3. Indien dit voor een goede uitvoering van de werkzaamheden of in het belang van Opdrachtgever noodzakelijk is, is Opdrachtnemer gerechtigd meer werkzaamheden uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen dan overeengekomen. Opdrachtnemer zal zich inspannen Opdrachtgever hiervan zo veel mogelijk vooraf in kennis te stellen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
 1. Indien Makelaarskantoor Puper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichting(en) na te komen.
 3. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte bij het personeel of de directie van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.
 4. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is Opdrachtnemer naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer daartoe schriftelijk aanmaant, is Opdrachtnemer gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
 5. Indien Opdrachtnemer bij het ontstaan van een haar niet toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en/of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds verrichte diensten separaat te factureren, alsmede het deel van de diensten dat nog wel door Opdrachtnemer verricht kan worden, te verrichten en voorts separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden voornoemde facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Indien aansprakelijkheid van Opdrachtnemer mocht komen vast te staan dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen honorarium, met een maximum van € 5.000.
 7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. Opdrachtnemer is voorts nooit aansprakelijk voor: - bij Opdrachtgever en/of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens,
    stukken of overige informatie door of wegens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer;
  - het handelen of nalaten van (een) (de) eventueel door Opdrachtgever ingeschakelde derde(n);
  - schade die het gevolg is van gebruik (door derden) van het door Opdrachtnemer opgestelde schriftelijke rapport voor een ander doel dan waarvoor het is opgesteld.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
 12. De beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer zelf.
 13. Opdrachtgever is verplicht, indien hij voornemens is Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen, voorafgaande daaraan daarover met Opdrachtnemer overleg te plegen.

Artikel 13 Annulering en inschakeling derde
 1. Bij annulering van een opdracht binnen 1 week voorafgaand aan de eerste dag waarop de (eerste) werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht zouden plaats vinden, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een bedrag van € 500,-- ex BTW verschuldigd.
 2. Annulering buiten kantooruren (na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen) wordt geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 3. Indien voornoemd bedrag een kleiner bedrag betreft dan de kosten verbonden aan de voorbereiding en/of (gedeeltelijke) uitvoering van de opdracht, is Opdrachtgever gehouden deze kosten te vergoeden. Opdrachtnemer is hierbij gerechtigd haar gebruikelijke uurloon in rekening te brengen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht te doen uitvoeren door een door haar ingeschakelde derde en/of bij de uitvoering een derde in te schakelen.

Artikel 14 Klachten en verjaring
 1. Op straffe van verval van haar klachtrecht, dient Opdrachtnemer klachten over de verrichte diensten danwel betreffende de facturen van Opdrachtnemer binnen 21 dagen nadat de diensten zijn verricht respectievelijk binnen 21 dagen na factuurdatum, danwel binnen 21 dagen nadat het gebrek is ontdekt indien en voorzover de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan Opdrachtnemer te hebben gemeld. Hierbij dient Opdrachtgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te verstrekken, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. De op of bij een schriftelijk rapport vermelde datum is bepalend voor de aanvang van de in het vorige lid bepaalde termijnen.
 3. Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen.
 4. Een klacht geeft Opdrachtgever geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien of met uitstaande posten te verrekenen.
 5. Indien is geklaagd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer naar haar keuze, hetzij het in rekening gebrachte factuurbedrag aanpassen, hetzij overgaan tot het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van beklaagde deel van voornoemde diensten, danwel geheel of gedeeltelijk de opdracht niet (meer) uitvoeren tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de Opdrachtgever reeds betaalde bedrag. Tot verdere schadevergoeding is Opdrachtnemer niet verplicht.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen, één jaar.

Artikel 15 Betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren. Ingeval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 4. Opdrachtgever heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of verrekening.
 5. Ongeacht hetgeen Opdrachtgever bij de betaling vermeldt, strekt betaling steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en pas daarna ter voldoening van de (langst) opeisbare factu(u)r(en).
 6. Nadat Opdrachtgever in verzuim is geraakt, is Opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot incassering over te gaan van al het aan haar verschuldigde. Alle aan de incassering verbonden (buiten)gerechtelijke kosten, zoals die voor het inschakelen van een advocaat, incassobureau of deurwaarder, zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het aan Opdrachtnemer verschuldigde (inclusief rente) met een minimum van € 150,-- (exclusief BTW), onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 7. Indien de Opdrachtgever met de betaling jegens Opdrachtnemer in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 8. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Opdrachtnemer goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door Opdrachtgever, dan heeft Opdrachtnemer het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de Opdrachtgever zekerheid is gesteld voor al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden.
 9. Indien sprake is van een gezamenlijke opdracht aan Opdrachtnemer, zijn de Opdrachtgevers voorzover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factu(u)r(en).

Artikel 16 Ontbinding en opschorting
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
  - Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de beëindiging niet rechtvaardigt;
  - Opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard,
    ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard en/of beslag onder Opdrachtgever
    wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na beslaglegging zal zijn opgeheven;
  - Opdrachtnemer bekend wordt met omstandigheden, die van dien aard zijn dat ware opdrachtnemer hiervan op de hoogte geweest,
    hij de overeenkomst niet was aangegaan.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van beëindiging op grond van dit artikel.
 3. Zodra zich een situatie voordoet als in dit artikel bedoeld, is Opdrachtgever verplicht hiervan terstond mededeling te doen aan opdrachtnemer.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Nederlands recht is van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door (eventueel de sector kanton van) de rechtbank Amsterdam.

 

© Puper.nl Internetveiling Internetveiling | Veiling informatie | Voorwaarden | Privacy beleid | Disclaimer
Internetveiling